• குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குள் விரைவான சாரதி அனுமதிப்பத்திரம்.

  • எழுத்துப்பரீட்சசைக்கு விசேட வீதி ஒழுங்கு வகுப்புக்கள்.

  • அசோக் லேடன் பஸ் மூலமான கனரக வாகன பயிற்சிகள்.

  • சகல கிளைகளிலும் பயிற்சி வகுப்புகள்.

  • தவணை முறைக் கட்டணங்கள்.

  • இரவுநேர வாகனப்பயிற்சிகள்.Bike

Rs.6000

ONE TIME FEE

Car

Rs.12000

ONE TIME FEE

Threeweel

Rs.8500

ONE TIME FEE

Heavy Vehicle

Rs.16000

ONE TIME FEE
Bike + Car/Van

Rs.15000

ONE TIME FEE

Bike + Threeweel

Rs.12500

ONE TIME FEE

Car/Van + Threeweel

Rs.15500

ONE TIME FEE

Land Vehicle

Rs.8500

ONE TIME FEE